SDH Tetetice

Vítám Vás na stránkách sboru dobrovolných hasičů Tetětice

Historie sboru

Na základě ustanovení OV SPO Kroměříž rozhodla výroční členská schůze základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Tetěticích o založení kroniky ZO SPO. Kronika bude chronologicky sestavena ze zápisů jednatelů z jednotlivých jednání , které byly zachovány od počátku činnosti dobrovolného hasičského sboru. V kronice budou zachyceny jen nejdůležitější události .
První zápis kroniky SDH Tetětice

Dobrovolný hasicský sbor v Teteticích byl ustaven na valné hromade ve stredu 23.ríjna 1907,v místnosti Jana Zborila c. 53 (místní pohostinství) v 19. 30 hod.prítomno bylo 19cinných a 7 prispívajících bratru. Valnou hromadu zahájil predseda zrizujícího výboru p.Alois Zboril c.19. Panem Martinem Doleckem byli navrženi další tri clenové výboru : Jan Zboril c.11, Václav Horák,Fabián Dolecek. Za nácelníka byl zvolen.Martin Dolecek ,za prvního podnácelníka p.Jan Dolecek, za druhého podnácelníka p.František Horák.

Aby mohla být zahájena cinnost dobrovolného požárního sboru,byla ihned po založení zakoupena hasicská výzbroj od firmy r.a.Smékal- Praha smíchov. Celková hodnota byla 3600,-Kc


Bylo zakoupeno:
Ctyrkolová stríkacka na pérech,8.m savcu se šroubením,200.m konopných hadic (10.ks),4.m prírucních hadic se šroubením(2.ks),2. Koncové roury,5.hubic,1.sací koš,1.kolový naviják na hadici,1:strechový žebrík ctyrdílný,20.kusu prilb,2. Chochole pro trubace,20. Kusu znaku na prilby,20.pásu pro mužstvo,3.trubky se šnurami,15.píštalek se šnurkami.

Zápis z roku 1908
V srpnu bylo slavnostní svecení stríkacky. První slavnostní chvíle hasicu byla pri oslavách 60. letého výrocí císare a krále Františka Josefa I. Kdy hasici vyšli do ulic v nových uniformách.
Zápis z roku 1909
Pro další cinnost sboru bylo zapotrebí získat peníze.proto se v únoru 1909uskutecnila zábava a výtežek byl použit na podlahy ve skladišti a drevo na prícky. Dva zástupci sboru byli vysláni do hasicské školy v Kromeríži.Cesta jim byla zaplacena a cinila 3. Kcs.27.6.1909 se uskutecnilo první nocní cvicení, jehož soucástí byly nocní hlídky.Neúcast byla prísne trestána- vyloucením z rad hasicu.
Zápis z roku 1918

Vzniklo ceskoslovensko. Sbor má 5.clenu:jsou to bratri:

F.Stavinoha,F.Dolecek ,B. Lejsal, A .Dolecek, F. Stavinoha.ostatní padli pri bojích o vznik ceskoslovenska. Na pocest padlých byla 19.1.1919svolaná valná hromada.
Zápis z roku 1935

31. Kvetna , o božím tele vypukl požár na pude usedlosti p. Bárneta c. 12. Ohen ohrožoval i sousední usedlosti. Jedine ráznému a krajne obetavému pricinení hasicského sboru lze dekovat, že se ohen nerozšíril na okolní stavení.k požáru se též dostavily sbory z Pocenic a Drínova. Do kvetna 1935 bylo samaritánskou službou ošetreno 47prípadu zranení, z toho 35 lehkých.12 težších bylo odesláno k lékari. Nácelníkem samaritánu byl Valentin Horák.

Zápis z roku 1940

Hasicskému sboru v Teteticích byla poskytnuta podpora od zemské jednoty hasicské a to 1400,- kcs.peníze byly použity na výzbroj a výstroj. Stav výzbroje hasicského sboru v roce 1940: V lastní zbrojnice, Rucní pojízdná stríkacka, Naviják, 10 m savic, 206m dobrých a 13m starých hadic, 2hákové a 2nástené žebríky, 22výzbroju berlovka, 23vycházkových kroju, 1skrín, Nosítka, Jevište, Po 2. Kusech lopatky, vidle, kopáce, háky, Opasky se sekyrou a pochvou, 1smutecní prapor.

Zápis z roku 1953
Byla vybudována betonová nádrž na vodu v dome Vladimíra Zborila c. 11. Tato nádrž byla prezkoušena požárním cvicením.
Zápis z roku 1961

Byl odstranen sušák na hadice na stráži a nahrazen betonovými sochami. Sbor získal 9 mladých clenu cspo. Na výrocní schuzi bylo ustanoveno, aby clenstvo cspo odpracovalo 200hodin brigádne na mnv.

Zápis z roku 1970

Z ov cspo získal sbor novou stríkacku. 26. Dubna bylo porádáno cvicení s cerpadlem. Clenové sboru provádeli úpravu vodní nádrže u Ladislava Zborila c. 11.byla zakoupena požární vlajka a 10stejnokroju.

Zápis z roku 1991

Byla vyzkoušena funkcnost všech hydrantu verejného vodovodu v obci.tímto rokem byl oficiálne zmenen název hasicstva-na sbor dobrovolných hasicu.22. Brezna byl usporádán turistický pochod mladých adeptu hasicu, do zborovského lesa.vedoucím pochodu byl Oldrich Musil.zúcastnilo se ho 25hasicu a 45 detí.

Zápis z roku 1996

Svaz má 40 clenu, z toho 6. Žen.vyskytl se závažný problém s prístupovou cestou k hasicské zbrojnici,která je majitelem pozemku zorána, tudíž neprístupná.to vše i pres dohodu o používání cesty a rádném placení nájmu.

zakladatelé sboru

stare foto z hasicar

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.